Upute za autore

Fragmenti br. 9
Godina 2021.

 

Pozivaju se svi zainteresirani studenti i studentice da šalju autorske radove za objavu u idućem, osmom broju časopisa studenata Odsjeka za arheologiju Fragmenti. Tema broja su rezultati studentskih projekata s područja arheologije: terenski pregledi, arheološka istraživanja, eksperimentalna i podvodna arheologija te simpoziji i radionice. Časopis je interdisciplinarnog karaktera stoga pozivamo i studente drugih disciplina čiji se radovi bave arheološkom tematikom. Valja istaknuti da će radovi biti recenzirani, a potom i lektorirani. Prijavljeni radovi trebaju biti neobjavljeni autorski radovi. Posebno se pozivaju studenti voditelji studentskih projekata da pošalju rezultate svojih istraživanja.

Svaki bi rad trebao uključivati:

  1. Naslov rada
  2. Sažetak (opsega od 150 – 300 riječi) i ključne riječi (na hrvatskom jeziku)
  3. Uvod (naziv rada/projekta, ime mentora te imena studenata koji su sudjelovali u projektu)
  4. Osnovni podatci o problematici projekta/rada
  5. Cilj i svrha projekta/rada
  6. Provedba projekta, metodologija rada, period obavljanja projekta/istraživanja, kompleksnost izvedbe
  7. Rezultati istraživanja (arheološki nalazi, analiza materijala, uspješnost simpozija, table s materijalom i dr.)
  8. Zaključak
  9. Bibliografija
  10. Summary (opsega od 300-500 riječi) (na engleskom jeziku)

Na prvoj stranici rada valja navesti sljedeće podatke: puni naslov i podnaslov članka, ime i prezime autora/autorice, naziv i adresu fakulteta, odsjeka na kojem autor/ica studira te adresu elektroničke pošte (kontakt). Radovima treba priložiti sažetke na hrvatskom (opsega od 150 – 300 riječi) i engleskom jeziku (opsega od 300-500 riječi) te popis ključnih riječi. Literatura se navodi u skladu s MLA uputama za citiranje: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/1/. Pri upućivanju na tuđe tekstove ili njihovu citiranju, izvor na koji se referira treba navesti u zagradi unutar teksta: npr. (Giddens 2005: 34-35) ili (Williams 2003). Bilješke (fusnote) služe za dodatna objašnjenja, komentare ili digresije te se navode na dnu pojedine stranice. Sve stranice moraju biti numerirane. U popis literature (bibliografiju) na kraju rada treba popisati sve autore i njihove radove koji su navedeni u tekstu, i to abecednim redom prema prezimenima autora te kronološkim redom za radove istog autora.

Radovi trebaju biti opsega ne kraći od 5 ni dulji od 25 stranica (uključujući sažetke, bilješke, literaturu i grafičke priloge), napisani fontom Times New Roman, veličine 12, s proredom 1.5.

TISAK
Tiskanje časopisa predviđeno je za mjesec prosinac 2021. godine, a podrazumijeva i njegovo objavljivanje u elektroničkom obliku.

Adresa na koju možete slati radove, kao i sve upite, je arheo.fragmenti@gmail.com.

VAŽNI DATUMI
Rok za prijavu radova je 1. kolovoza 2021. Molimo zainteresirane autore da se prijave preko gore navedene e-mail adrese. Prijava treba sadržavati: 1. imena i prezimena te kontakt (e-mail adresu) svih autora; 2. naslov rada; 3. kratak opis rada kojeg planiraju pisati (opseg 50-100 riječi); 4. ključne riječi (najviše 5).

Rok za slanje gotovih radova je 1. rujna 2021.

Do čitanja,
Uredništvo